Tag: Gharkul yojna

Political News Today
रमाई घरकुलांचे पुर्ण प्रस्ताव दोन दिवसा त दाखल करण्याचे आदेश  गटविकास अधिकारी डॉ सानप  साहेब यां चे सर्व ग्रामसेवकाना सुचना

रमाई घरकुलांचे पुर्ण प्रस्ताव दोन दिवसा त दाखल करण्याचे...

गेवराई तालुक्यातील रमाई घरकुलांचे उदिष्ट 2022 करीता पुर्ण तालुक्यातील ग्राम पंचायत...