Tag: Ramai Awas Yojana

Maharashtra
रमाई आवास योजनेतुन बीड जिल्ह्यासाठी १o हजार घरकुल मंजुर

रमाई आवास योजनेतुन बीड जिल्ह्यासाठी १o हजार घरकुल मंजुर

बीड सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग क्र रआयो -२०१८ / प्रक.२१५ / बांधकामे / दि...

Political News Today
रमाई आवास योजना : राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी - धनंजय मुंडे

रमाई आवास योजना : राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571...

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक...